logo-mini

Prawo karne

Prawo karne jest szczególnie istotnym obiektem zainteresowania i specjalizacji prawników Spółki. Spółka świadczy usługi o charakterze kompleksowym, a członkowie Zespołu reprezentują klientów występując zarówno po stronie sprawcy, jak i pokrzywdzonego. Prawnicy Spółki z powodzeniem reprezentowali klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, w której korzystali z obrony w związku z kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania i sądów, jak również wówczas, gdy popierali oni oskarżenie.

Prawnicy Spółki podejmują się obrony we wszystkich sprawach karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw pospolitych”, a także tzw. „przestępstw białych kołnierzyków” oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym między innymi przez takie organy jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w sprawach karno – skarbowych prowadzonych przez Izby Celne, Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej.

Prawnicy Spółki wielokrotnie reprezentowali przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne.
Podejmowane przez Spółkę czynności pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Działania prawników Spółki doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów oraz innych organów. Sporządzamy i wnosimy w imieniu naszych Klientów także nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacje do Sądu Najwyższego, a także skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W postępowaniu wykonawczym z pozytywnymi wynikami przygotowujemy i popieramy przed sądem między innymi wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, wnioski o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Posiadając bogate i wszechstronne doświadczenie praktyczne i teoretyczne, Spółka sporządza także opinie i analizy dotyczące problemów karnoprawnych, również bezpośrednio nie związanych z jakimikolwiek prowadzonymi postępowaniami, służące np. wyeliminowaniu ryzyk przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.