logo-mini

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, czy też umów o odpowiedzialności materialnej pracowników. Spółka przygotowuje regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.
Prawnicy Spółki udzielają wsparcia pracodawcom w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy i ich konsekwencjami.

Spółka prowadzi w szczególności sprawy sądowe z zakresu prawa pracy dotyczące:

  • roszczeń o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • roszczeń o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
  • roszczeń o ustalenie wypadku przy pracy,
  • roszczeń o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu,
  • roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub mobbingiem,
  • roszczeń o odprawy i inne świadczenia pracownicze wynikające z regulacji szczególnych.