logo-mini

Spółki i prawo korporacyjne

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi istotny obszar działalności Spółki.

Spółka oferuje doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim. Prawnicy Spółki świadczą usługi na rzecz spółek prawa handlowego (w tym również spółek publicznych) oraz na rzecz wspólników i akcjonariuszy takich spółek.

Spółka doradza we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek.
Spółka oferuje pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie redagowania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.

Prawnicy Spółki doradzają w kwestiach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji, przygotowywaniem i wprowadzaniem systemów motywacyjnych kadry kierowniczej oraz zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz pozostałych umów z członkami zarządu i pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Spółka świadczy usługi doradztwa prawnego w kwestiach związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, w tym polegającą na przekształcaniu, łączeniu lub podziale spółek.
Spółka oferuje usługi prawne w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy.

Spółka doradza we wszystkich sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, takich jak sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki, sprawy związane z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawy o ustalenie nieistnienia takich uchwał, czy też sprawy związane z przymusowym wykupem lub odkupem akcji. W sprawach spornych prawnicy Spółki świadczą usługi zarówno na rzecz spółek, jak i na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy spółek. Spółka doradza w sprawach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem na terytorium Polski oddziałów spółek (przedsiębiorców) zagranicznych.

Spółka sporządza opinie prawne w przedmiocie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.
Świadcząc usługi prawne związane z funkcjonowaniem spółek, Zespół korzysta ze wsparcia fachowych podmiotów dysponujących wiedzą specjalną z zakresu księgowości, rachunkowości i organizacji przedsiębiorstw.