logo-mini

Sprawy odszkodowawcze oraz o naruszenie dóbr osobistych

Spółka reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych. Spółka świadczy pomoc prawną w sprawach o dochodzenie odszkodowań, zarówno od sprawców szkód, jak i ubezpieczycieli. Prawnicy Spółki dochodzą odszkodowań za błędy lekarskie, z tytułu zdarzeń drogowych, wypadków przy pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Prawnicy Spółki udzielają pomocy poszkodowanym, którzy doznali szkód w mieniu i na osobie, utraty zysku, działając w imieniu poszkodowanych, dochodzą zadośćuczynień, refundacji kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, rent wyrównawczych, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz odszkodowań z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby bliskiej. Reprezentując klientów zgłaszają roszczenia i występują w postępowaniach likwidacyjnych, a na etapie sporu sądowego świadczą pomoc prawną występując w roli pełnomocników osób poszkodowanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
Spółka dochodzi odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów, w tym refundacji kosztów naprawy, najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości rynkowej pojazdu.
Prawnicy Spółki świadczą usługi na terenie całej Polski oraz koordynują i nadzorują sprawy odszkodowawcze obywateli polskich, prowadzone za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki i krajach Unii Europejskiej.
Spółka współpracuje z ekspertami różnych dziedzin, między innymi z zakresu medycyny, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, budownictwa, finansów i rachunkowości.

Spółka prowadzi obsługą prawną w zakresie szeroko rozumianej ochrony dóbr osobistych, w tym dotyczących ochrony wizerunku, prywatności i czci. Prawnicy Spółki wspierają Klientów w zakresie bezprawnego naruszania dóbr osobistych, na etapie rokowań, przygotowania i prowadzenia procesów sądowych. Reprezentują Klientów w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych i o zadośćuczynienie w związku z ich naruszeniem.