Praktyczni. Innowacyjni. Precyzyjni. Elastyczni.

Wojciech Wójcik

Adwokat Wojciech Wójcik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską „Przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli w kodeksie karnym z 1997 r.” obronił w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 2011 roku, po przeniesieniu siedziby z Wrocławia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu. Członek Komisji ds. sportu i rekreacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 09 grudnia 2016 roku został powołany na funkcję Członka Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Autor licznych stanowisk prawnych z zakresu sporów o charakterze sądowym i pozasądowym na tle wykonywania umów, w tym sporów o charakterze transgranicznym. Prowadzi kompleksową obsługę prywatnych i państwowych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń. Doradza przedsiębiorcom polskim i czeskim przy realizacji zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych w ramach projektu realizowanego przez Izbę Gospodarczą Śląsk.

Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych na tle prawa handlowego, cywilnego i rodzinnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.